KOD: 11UY0016-4
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin
önlemleri alarak, metalik malzemelerin ergitmeli
kaynak yöntemlerinden herhangi birini tam mekanize
ve/veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak
gerçekleştiren, iş talimatlarına göre kaynak işlerini
yapan nitelikli kişidir.
Kaynak operatörlerinin yeterliğinin belirlenmesi ve
belgelendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.


Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Önşartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi: TS EN ISO 14732 Madde 5.1’
de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda
göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.


Başarı Notu: Zorunlu birimler için çoktan seçmeli 10
soru sorulur, başarı notu en az %60 olmalıdır. Seçmeli
birimler için çoktan seçmeli 10 soru sorulur, başarı
notu en az %50 olmalıdır.


Uygulama (Performans) sınavında, belge sahibinin
performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve
aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak
değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl
sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek
belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6
aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine
radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden
biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata
kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik
süresi 3 yıl daha uzatılır.


Performansa dayalı sınavda, kaynak operatörüne,
onaylanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS)
uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır.
Aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen
temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre
onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre
hazırlanmış, “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine
göre değerlendirilir.


Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından
başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın,
performans sınavından başarı sağlaması için kritik
adımların tamamından başarılı performans
göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80
başarı göstermesi gerekir.


Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi
sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin
elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri
arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik
birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı
tarihten itibaren 2 yıldır.


Seçmeli Birimler :
• 11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG
Kaynağı) (131)
• 11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı
(MAG Kaynağı) (135)
• 11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel
Metal-Ark Kaynağı (136)
• 11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı
(TIG Kaynağı) (141)
• 11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı
(121)


Başvuru İçin Gerekenler : Kimlik fotokopisi, 2 adet
fotoğraf ve sitemizden indirilerek dolduracağınız
başvuru formu’nu; 0216 446 76 04 nolu faks numarasına
gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com
adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza
bildirilecektir.