10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.03 17/01/2018 )

Meslek Tanımı: Makine Bakımcı (Seviye 5); İş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre kurallarına uygun olarak mekanik bakım işlerinin yapımını üstlenen nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin Makine Bakımcı personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Makine Bakımcı (Seviye 5) belgesine sahip olacaksınız.

Makine Bakımcı (Seviye 5) belgesinde hangi birimler var?

Makine Bakımcı (Seviye 5) mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 10UY0002-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu

· 10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım

  • 10UY0002-5/B2 Düzeltici Bakım

A1ve A2 birimleri zorunlu olup, B1 ve B2 seçmeli birimlerinden aday tarafından seçilen birim ya da birimlerin tamamı başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Makine Bakımcı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· A2 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 37 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için 29 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış 4 arıza senaryosu verilip, bu senaryolardan 6 adet soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri A2 birimi için 40 dakika, B1 birimi için 90 dakika, B2 birimi için 30 dakikadır. A1, B1 ve B2 meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Makine Bakımcı belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar.

BG.2

Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar.

BG.3

İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar.

BG.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları ile kilitleme ve etiketleme sistemlerini nasıl yerleştireceğini tarif eder.

BG.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar.

BG.6

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar.

BG.7

Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder.

BG.8

Makineye özel acil durum prosedürlerini açıklar.

BG.9

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar.

BG.10

Çevresel risklerin neler olduğunu açıklar.

BG.11

Çevresel risklerin nasıl azaltılacağını tarif eder.

BG.12

Dönüştürülebilir malzemelerin depolanma sürecini tarif eder.

BG.13

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar

BG.14

Bakım işlerinde kalite gerekliliklerinin ne olduğunu açıklar.

BG.15

Bakım işlerinde kalite sağlama tekniklerini açıklar.

BG.16

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.

  • A2: Makine Kurulumu

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Verilen makinenin sökümü için, kesilmesi gereken devre ve tesisatları açıklar.

BG.2

Makinenin güvenli şekilde sökülerek taşıma aracına yüklenmesi için gerçekleştirilecek işlemleri yorumlar.

BG.3

Makine kurulumuna uygun zemin ve tesisat özelliklerini açıklar.

BG.4

Makinenin yerleştirileceği uygun konumu talimatlara göre açıklar.

BG.5

Makinenin teknik talimatlarla belirtilen uygun konumunu açıklar.

BG.6

Verilen talimatlara göre gerçekleştireceği montaj işlemlerini sıralar.

BG.7

Makinenin istenen şekilde çalışması için gerçekleştirmesi gereken teknik ayarları açıklar.

BG.8

Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.9

İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.10

Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

  • B1: Önleyici Bakım

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Çalışma alanı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.2

Çalışma donanımı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.3

Çalışma alanının özelliklerini açıklar.

BG.4

Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.5

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını tarif eder.

BG.6

Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyon takibinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.7

Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.8

İş ortamındaki olumsuz durumları listeler.

BG.9

Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.10

Periyodik olarak gerçekleştirilmesi gereken bakım işlemlerini açıklar.

BG.11

Günlük bakım planlamasının aşamalarını açıklar.

BG.12

Yürütülen bakım işlemlerinin iş planına uygunluğunu değerlendirir.

BG.13

Yürütülen bakım işlemlerinin teknik açıdan uygunluğunu değerlendirir.

BG.14

Yürütülen bakım işlemleri ile ilgili hangi konularda raporlama yapacağını açıklar.

BG.15

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapacağı işlemleri açıklar.

BG.16

Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.17

Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.18

Yapılacak bakım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.19

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.20

İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.21

Kullanılan ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonunu takip etme yöntemlerini açıklar.

BG.22

Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG.23

Bakım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.24

Makinelerin yağlanması gereken parçalarını sıralar.

BG.25

Yağ çeşitlerini ve kullanım alanlarını açıklar.

BG.26

Makinelerde gevşeme kontrolü yapılması gereken parça ve bağlantıları sıralar.

BG.27

Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik işlemlerini açıklar.

BG.28

Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik malzemelerini sıralar.

BG.29

Yağ değiştirme için gerekli işlemleri açıklar.

BG.30

Filtre, sızdırmazlık elemanları, kayışların ve rulmanların kullanım alanlarını ve çeşitlerini sıralar.

BG.31

Çalışma ömrü süreli olan sarf malzemelerini sıralar.

BG.32

Makine parçalarındaki değişim gerektirecek nedenleri açıklar.

BG.33

Değiştirilen parçalarda yapılması gereken ayar işlemelerini sıralar.

BG.34

Makinelerde gerçekleştirilen basit ayar işlemlerini açıklar.

BG.35

Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.36

İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.37

Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

  • B2 Düzeltici Bakım

B2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu, çalışma alanının ve donanımlarının uygunsuzluklarına yönelik bir senaryo ve bakım faaliyetlerinin kontrollerine yönelik bir senaryo olmak üzere toplamda en az 4 senaryo sorulmakta olup bu birim için geçme notu ayrı ayrı 60 puandır.

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Çalışma alanı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.2

Çalışma donanımı ile ilgili tespit ettiği uygunsuzlukları nasıl gidereceğini açıklar.

BG.3

Çalışma alanının özelliklerini açıklar.

BG.4

Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.5

Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.6

İş ortamındaki olumsuz durumları listeler.

BG.7

Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.8

Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyon takibinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.9

Periyodik olarak gerçekleştirilmesi gereken bakım işlemlerini açıklar.

BG.10

Günlük bakım planlamasının aşamalarını açıklar.

BG.11

Yürütülen bakım işlemlerinin iş planına uygunluğunu değerlendirir.

BG.12

Yürütülen bakım işlemlerinin teknik açıdan uygunluğunu değerlendirir.

BG.13

Yürütülen bakım işlemleri ile ilgili hangi konularda raporlama yapacağını açıklar.

BG.14

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapacağı işlemleri açıklar.

BG.15

Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.16

Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.17

Yapılacak onarım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.18

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.19

İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.20

Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG.21

Onarım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.22

Arıza tespit yöntemlerini sıralar.

BG.23

Arıza tiplerini ve olası nedenlerini sıralar.

BG.24

Sızdırmazlık elemanlarının çeşitlerini sıralar.

BG.25

Sızdırmazlık elemanlarında oluşabilecek arızaları sıralar.

BG.26

Makinede oluşabilecek mekanik arızaları listeler.

BG.27

Makinede yer alan mekanik aksamları tanır.

BG.28

Arızanın nasıl giderileceğini açıklar.

BG.29

Mekanik arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parçaları sıralar.

BG.30

Makine operatörüne vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG.31

İlgili amirine vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG.32

Makine bakım kontrol kartlarına işlenecek bilgiyi açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri B1 birimi için 75 dakika, B2 birimi için 30 dakikadır

A2: Makine Kurulumu

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Verilen makinenin söküm işlemlerini gerçekleştirir.

BY.2

Makinenin güvenli şekilde sökülerek taşıma aracına yüklenmesi işlemlerini gerçekleştirir.

*BY.3

Makinenin yerleştirileceği uygun konumu tespit eder.

*BY.4

Makine kurulumuna uygun zemin ve tesisat bağlantı hazırlıklarını kontrol eder.

BY.5

Makineyi teknik talimatlarda belirtilen uygun konuma yerleştirir.

*BY.6

Verilen talimatlara göre mekanik tesisat bağlantılarını gerçekleştirir.

*BY.7

Verilen talimatlara göre montaj işlemlerini gerçekleştirir.

BY.8

Makinenin istenen şekilde çalışması için gerçekleştirmesi gereken teknik ayarları yapar.

BY.9

Makineyi çalıştırarak veya çalıştırılmasını sağlayarak gerekli kontrolleri yapar.

*BY.10

Kurulum işlemlerini kontrol kartlarına işler.

*BY.11

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.13

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B1: Önleyici Bakım

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.

BY.2

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını kontrol eder.

BY.3

Günlük bakım planlamasını yapar.

BY.4

Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.5

Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.6

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.7

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.8

Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.9

Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.10

Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.11

Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.12

Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

BY.13

Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

*BY.14

Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

*BY.15

Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

BY.16

Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

*BY.17

Filtreyi değiştirir.

*BY.18

Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

*BY.19

Kayışı değiştirir.

*BY.20

Rulmanı değiştirir.

BY.21

Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

BY.22

Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.23

Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.24

Yapılan bakım faaliyetlerine ilişkin rapor oluşturarak kayıt altına alır.

*BY.25

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.26

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.27

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2: Düzeltici Bakım

B2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.

BY.2

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını kontrol eder.

BY.3

Günlük bakım planlamasını yapar.

BY.4

Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.5

Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.6

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.7

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.8

Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.9

Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.10

Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.11

Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.12

Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

*BY.13

Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

*BY.14

Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.

BY.15

Değişen parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

*BY.16

Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.

*BY.17

Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.

*BY.18

Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.19

Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.20

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.21

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.22

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.