12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.01 06/05/2020 )

Meslek Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu ve makine montaj işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin Makine Montajcısı personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Makine Montajcısı (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Makine Montajcısı (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

· 12UY0105-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi

· 12UY0105-3/A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi

  • 12UY0105-3/A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

A1, A2 ve A3 birimleri tamamının başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Makine Montajcısı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 23 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· A2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· A3 meslek birimi için 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi A2 + A3 birimleri için 60 dakikadır. Tüm meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Makine Montajcısı belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.12

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.13

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

BG.15

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.17

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.18

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.19

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.20

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.21

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.22

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.23

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  • A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Montajla ilgili dokümanları açıklar.

BG.2

Montaj için gerekli araç, gereç ve ekipmanı açıklar.

BG.3

İş planının uygulanmasında dikkat edilecek unsurları sıralar.

BG.4

İş planının zamanında, aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenleri açıklar.

BG.5

İş süreçleri ile ilgili prosedürlere ve işlem formlarına uygun kayıt tutma süreçlerini açıklar.

BG.6

Montajda kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklar.

BG.7

Montajda kullanılan malzemelerin bakımlarını nasıl takip edeceğini açıklar.

BG.8

Kullanım amaçlarına göre montajda kullanılacak kontrol ve ölçme aletlerinin özelliklerini açıklar.

BG.9

Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

BG.10

İş emrindeki çalışma için gerekli takım ve aparatların uygunluğunu açıklar.

BG.11

Talimatları, teknik krokileri, teknik resimleri ve montaj resimlerini temel düzeyde açıklar.

BG.12

İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve olası sorunların rapor edilme süreçlerini açıklar.

BG.13

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaların nedenlerini açıklar.

BG.14

Teknik dokümanlara göre montajı yapılacak ünite ve parçaları açıklar.

BG.15

Montajda kullanılacak birleştirme, sızdırmazlık ve diğer malzemelerin miktar ve uygunluğunun nasıl olması gerektiğini açıklar.

BG.16

Montajı yapılacak ünitenin veya parçanın teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere uygun olmaması durumunda yapacağı işlemleri açıklar.

BG.17

Montaj öncesi yapılması gereken işlemleri açıklar.

A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

A3 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Ünite ve parçaların taşınmasında kullanılan yöntemleri açıklar.

BG.2

Ünite ve parçaların taşınmasında kullanılan donanımları açıklar.

BG.3

Taşıma işlemlerinde oluşabilecek tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri açıklar.

BG.4

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımlarını temel düzeyde açıklar.

BG.5

Montaj yerine konumlandırılan ünitede veya parçada olası hataları açıklar.

BG.6

Parçayı veya üniteyi yerine takarken dikkat etmesi gereken unsurları sıralar.

BG.7

Ünite ve parçaların sabitlenmesinde, bağlanmasında ve birleştirilmesinde kullanılan elemanları özelliklerine göre sıralar.

BG.8

Ünite ve parçaların sabitlenmesinde, bağlanmasında ve birleştirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

BG.9

Makinelerin mekanik sistemi içerisinde yer alan temel elemanların adlarını açıklar.

BG.10

Makinelerin mekanik sistemi içerisinde yer alan temel elemanlarının sistem içindeki görevlerini açıklar.

BG.11

Makinelerdeki hidrolik sistem elemanlarının adlarını açıklar.

BG.12

Makinelerdeki hidrolik sistem elemanlarının görevleri ile ilgili özelliklerini açıklar.

BG.13

Katı, sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini temel düzeyde açıklar.

BG.14

Makinelerdeki pnömatik sistem elemanlarının adlarını açıklar.

BG.15

Makinelerdeki pnömatik sistem elemanlarının görevleri ile ilgili özelliklerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi A2+A3 birimi için 60 dakikadır.

A2 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Belirlenen iş planına göre işlemleri yürütür.

BY.2

İş süreçleri ile ilgili prosedürlere ve işlem formlarına uygun kayıt tutar.

BY.3

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi seçer.

BY.4

Çalışma alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri ortamdan uzaklaştırır.

BY.5

Kullanılan donanım ve ekipmanların iş bitiminde temizliğini yaparak kaldırır.

BY.6

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutarak gerçekleştirilecek diğer işlemlere uygun şekilde bırakır.

BY.7

Yapılacak montaja göre kullanılacak takım ve aparatların bulunup bulunmadığını, uygun olup olmadığını kontrol eder.

BY.8

Montajda kullanılan ve talimatla kendine bildirilen kontrol ve ölçme aletlerini kullanım amaçlarına göre hazırlar.

BY.9

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları rapor eder.

BY.10

Montajda kullanılacak birleştirme, sızdırmazlık ve diğer malzemelerin miktar ve uygunluğu açısından kontrolünü yapar.

BY.11

Teknik dokümanlara göre montajı yapılacak ünite ve parçaların montaj sırasını temel düzeyde belirler.

BY.12

Montajı yapılacak parça ve ünite üzerinde kullanılacak özel aparatları kontrollü olarak bağlar.

BY.13

Miktar ve uygunluk açısından kontrolünü yaptığı ve hazırladığı alet, takım, aparat gibi malzemeleri montaj işleminde düzenli ve kolay ulaşabilecek şekilde konumlandırır.

*BY.14

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.15

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.16

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

A3 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A3 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Ünite ve parçaların yetkisi dahilindekileri uygun taşıma araçları ile montaj alanına getirir.

*BY.2

Kontrol altında parçayı veya üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle montaj yapılacak alana yaklaştırır.

BY.3

Montaj yerine konumlandırılan ünitede veya parçada akışan kaçağı ve gevşeklik gibi hataların olup olmadığının kontrolünü yapar.

BY.4

Parçayı veya üniteyi yerine takar.

*BY.5

Parçanın ve/veya ünitenin mekanik bağlantılarını yapar.

BY.6

Parçanın ve/veya ünitenin hidrolik bağlantılarını yapar.

BY.7

Parçanın ve/veya ünitenin pnömatik bağlantılarını yapar.

BY.8

Montaj işlemi sırasında kullanılan aletleri, aparatları ve donanımı makineden ayırır.

BY.9

Makineden ayırdığı aletlerin, aparatların ve donanımın yerlerine kaldırır.

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.11

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.