12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.02 12/09/2018 )

Meslek Tanımı: Metal Kesimci (Seviye 3); İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin Metal Kesimci personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Metal Kesimci (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Metal Kesimci (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

Metal Kesimci (Seviye 3) mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

· 12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim

  • 12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
  • 12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
  • 12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim

A1 birimi zorunlu olup, B1, B2, B3 ve B4 seçmeli birimlerinden aday tarafından seçilen birim ya da birimlerin tamamı başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Metal Kesimci belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için 12 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B3 meslek birimi için 11 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B4 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri B1, B3 ve B4 birimleri için 20 dakika, B2 birimi için 30 dakikadır. Tüm meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Metal Kesimci belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.21

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  • B1: GİYOTİN MAKASLA KESİM

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Imalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.4

Sistemdeki sızdırmazlık kontrollerini nasıl yapacağını açıklar.

BG.5

Sistemdeki yağ seviye kontrollerini nasıl yapacağını açıklar.

BG.6

Giyotin makas tezgahını kesim işlemine hazırlayarak malzeme kalınlığı ve cinsine göre (NC) program veya elle kesme boşluk (sentil) ayarını nasıl yapacağını açıklar.

BG.7

Malzemenin kesime uygunluk açısından kontrolünde nelere dikkat edileceğini açıklar.

BG.8

Kesilen parçaların kesim yüzeyini kontrol etmeyi açıklar.

BG.9

Kesilen parçaların imalat resmine uygunluğunun kontrol edilme kriterlerini açıklar.

  • B2: Oksi-Gaz ile Kesim

B2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İş emrine uygun imalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.4

Oksi-gaz ile kesim tezgahı için kullanılacak gaz tüplerinin depolanmasını İSG kurallarına göre açıklar.

BG.5

Oksi-gaz ile kesim tezgahı için kullanılacak gaz tüplerinin değişimini İSG kurallarına göre açıklar.

BG.6

Oksi-gaz ile kesmede kullanılacak gazların özeliklerini açıklar

BG.7

Oksi-gaz ile kesmede kullanılacak gazların çalışma basınçlarını açıklar.

BG.8

Oksi-gaz ile kesim tezgâhında malzeme kalınlığı ve cinsine göre parametrelerin seçimini açıklar.

BG.9

Malzeme kalınlığı ve cinsine göre meme seçimini açıklar.

BG.10

Kesilecek malzemeye uygun alev ayarı ve kesim mesafesini açıklar.

BG.11

Oksi-gaz ile kesimde imalata uygun olarak gerekli markalama işlemlerini yapmayı açıklar.

BG.12

Kesilen parçaların imalat resmine uygunluğunun kontrol edilme kriterlerini açıklar.

  • B3: Şerit Testere ile Kesim

B3 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B3 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İmalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Kesilen parçaların kesim yüzeyini kontrol etmeyi açıklar.

BG.4

Malzemenin kesime uygunluk açısından kontrolünde nelere dikkat edileceğini açıklar.

BG.5

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.6

Hidrolik sistemde sızdırmazlık kontrollerini açıklar.

BG.7

Hidrolik sistemde yağ seviye kontrollerini açıklar.

BG.8

Şerit testere tezgahında malzeme cinsine göre yapılması gereken ayarları açıklar.

BG.9

Şerit testere tezgahında malzeme kalınlığına göre yapılması gereken ayarları açıklar.

BG.10

Şerit testere tezgahında kullanılan soğutma sıvısının özelliklerini açıklar.

BG.11

Kesilen parçaların imalat resmine uygunluğunun kontrol edilme kriterlerini açıklar.

  • B4: Daire Testere ile Kesim

B4 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B4 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İmalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Kesilen parçaların kesim yüzeyini kontrol etmeyi açıklar.

BG.4

Malzemenin kesime uygunluk açısından kontrolünde nelere dikkat edileceğini açıklar.

BG.5

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.6

Daire testere tezgahın da malzeme cinsine göre yapılması gereken ayarları açıklar.

BG.7

Daire testere tezgahında malzeme kalınlığına göre yapılması gereken ayarları açıklar.

BG.8

Kesilen parçaların imalat resmine uygunluğunun kontrol edilme kriterlerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri B1, B3, B4 birimleri için 20 dakika, B2 birimi için 30 dakikadır

B1: Giyotin Makasla Kesim

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.2

Kesilecek malzemenin kesim öncesi fiziki kontrolünü yapar.

*BY.3

Malzeme kalınlığı ve cinsine göre, giyotin makas tezgahının (NC) program veya elle kesme boşluk (sentil) ayarını yapar.

*BY.4

Malzeme kesim ölçüsünü (NC) program veya el ile dayama ayarlarını yapar.

BY.5

Giyotin makasla kesimde imalat resmine uygun olarak gerekli markalama işlemlerini yapar.

*BY.6

Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

*BY.7

Giyotin makas ile kesim işlemi yapar.

*BY.8

Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.9

Kullanılan makine ve donanımı iş bitiminde temizler

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.11

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2: Oksi-Gaz ile Kesim

B2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.2

Kesilecek malzemenin kesim öncesi fiziki kontrolünü yapar.

BY.3

Oksi-gaz ile kesim tezgâhında kullanılacak gazların çalışma basınçlarının imalata uygunluğunu kontrol eder/ayarlar.

*BY.4

Kesime uygun memeyi takar.

*BY.5

Kesim için uygun alev ayarını yapar.

*BY.6

Kesilecek malzemenin kalınlığına göre kesme basıncını ayarlar.

BY.7

İmalata uygun olarak gerekli markalama işlemlerini yapar.

BY.8

Kesilecek malzemeyi tezgâha yerleştirir

*BY.9

Oksi-gaz ile kesim tezgâhında kesim işlemini yapar.

*BY.10

Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.11

İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.13

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.14

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B3: Şerit Testere ile Kesim

B3 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B3 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.2

Kesilecek malzemenin kesim öncesi fiziki kontrolünü yapar.

*BY.3

Şerit testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.

BY.4

İmalat resminde verilen kesim ölçüsüne göre dayama ve açı ayarı yapar.

BY.5

İmalat resmine uygun olarak gerekli markalama işlemlerini yapar.

*BY.6

Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

*BY.7

Şerit testere tezgahında kesim işlemini yapar.

*BY.8

Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.9

İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.11

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B4: Daire Testere ile Kesim

B4 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B4 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.2

Kesilecek malzemenin kesim öncesi fiziki kontrolünü yapar.

*BY.3

Daire testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.

BY.4

İmalat resminde verilen kesim ölçüsüne göre dayama ve açı ayarı yapar.

BY.5

İmalat resmine uygun olarak gerekli markalama işlemlerini yapar.

*BY.6

Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

*BY.7

Daire testere tezgahında kesim işlemini yapar.

*BY.8

Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.9

İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.11

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.