14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Rev 00 12.03.2014)

 

Ulusal Yeterlilikte hangi birimler var?

Otomotiv Gövde Onarımcısı mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

14UY0191-4/A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

14UY0191-4/A2) Kalite Yönetim Sistemi

14UY0191-4/A3) İş Organizasyonu ve Hazırlık

14UY0191-4/B1) Muayene ve Hasar Tespiti

14UY0191-4/B2) Gövde Üzerinde Onarım ve Son Kontroller

A1, A2 ve A3 birimleri zorunlu olup, B1 ve B2 birimlerinden en az biri veya her ikisi seçilmelidir.

 

Otomotiv gövde onarımcısı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

 

Teorik Sınavlar Hakkında Gerekli Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

 

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri birimi Teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Başarım ölçütü

1

1.1: Yaptığı iş ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki normlar hakkında bilgi sahibidir.

2

1.2: Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları tanır.

3

1.3: Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarının talimatları hakkında yeterli bilgi sahibidir.

4

2.1: Tehlike durumlarını doğru şekilde saptar.

5

2.2: Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bilgi vermesi gerektiğini bilir.

6

2.3: Kullanılan makine, cihaz ve donanıma özel olarak uygulanan acil durum prosedürlerini bilir.

7

2.4: Acil durumlarda uygulanması gereken doğru çıkış veya kaçış talimatlarına hakimdir.

8

3.1: Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması ile ilgili yeterli bilgi sahibidir.

9

3.2: İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önüne geçilmesi için alınması gereken doğru önlemleri bilir.

10

4.1: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemleri hakkında doğru ve güncel bilgi sahibidir.

11

4.2: Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen atık ayrıştırma ve bertaraf talimatları  doğrultusunda diğer malzemelerden doğru şekilde ayrıştırır.

12

4.3: Tehlikeli ve zararlı atıkların gerekli önlemleri alarak geçici depolamasının nasıl yapılacağını kavramıştır.

13

4.4: Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulması için gerekli yöntemleri tanımlar.

14

4.5: İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemelerin kendi ve diğer çalışanlar tarafından neden kullanılması gerektiğini bilir.

15

4.6: Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeyi hazır bulundurur.

 

 

 

A2: Kalite Yönetim Sistemi birimi Teorik sınavı

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Başarım Ölçütü

1

1.1: İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre uygulanacak kalite gerekliliklerini bilir.

2

1.2: Kalite gerekliliklerine göre uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara hakimdir.

3

1.3: İşlem yaptığı motorlu kara taşıtı gövde ve ilgili kısımlarının kalite gerekliliklerini ve uygun çalışma koşullarını bilir.

4

2.1: Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini tanımlar.

5

2.2: İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri doğru olarak uygular.

6

2.3:İşe uygun hangi özel kalite şartlarının karşılanması gerekliliğini bilir.

8

3.1: Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme işlemlerinde uygulanacak yöntemleri tanımlar.

9

3.2: Kullandığı makine ve cihazların uygunluğunun denetleme yöntemlerini bilir.

10

3.3: Üzerinde işlem yapılan gövde kısımlarının gerekli standartlara uygunluğunu denetleme yöntemlerini bilir.

 

 

A3 İş Organizasyonu ve Hazırlık Teorik sınavı

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Başarım Ölçütü

1

1.1. Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını, iş talimatlarını ve çalışma programını inceler.

2

1.2. Müşteriyi dinler, ilgili formları doldurur, diğer personelce doldurulmuş formları inceler.

4

1.4. Yapılan kontrol sonuçlarına göre sorun ve şikayetleri değerlendirir, ilgili formları doğru şekilde doldurur.

5

1.5. Yapılan kontrol ve tespitler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken tamir ve değişimlerini belirler.

6

1.6. Gerçekleştirilmesi gereken tamir ve değişimlerin genel maliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibidir.

7

1.7. Araç modeli ve teknik özelliklerine göre amirlerine ve müşterilere gerekli alternatif önerileri sunar.

10

2.1. Onarım işlemlerinde takip edilmesi gereken doğru sırayı bilir.

11

2.2. Gerçekleştireceği işlemlerin sınıflamasını doğru yapar.

12

2.3. Gerçekleştireceği işlemlerin uygulama süresi hakkında yeterli bilgi sahibidir.

14

3.1. Gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak makine, cihaz ve donanımı sıralar.

16

3.3. Kullanılacak makine, cihaz ve donanımın çalışma standartları hakkında yeterli bilgi sahibidir.

19

3.6. Arızalı donanımların değişimi veya onarımı için ilgili işlem ve prosedürleri bilir.

20

3.7. Araç kaldırma liftlerinin temel çalışma prensipleri hakkında yeterli bilgi sahibidir.

 

 

B1 Muayene ve Hasar Tespiti birimi Teorik sınavı

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Başarım Ölçütü

2

1.2. Araç kaldırma lifti kullanım kuralları ve güvenlik önlemleri hakkında yeterli bilgi sahibidir.

3

1.3. Araç şasi ve iskeletlerinin temel özellikleri hakkında yeterli bilgi sahibidir

5

2.1. Araç gövdesi ve gövde parçalarının el-göz muayenesi tekniklerini yeterli düzeyde bilir.

6

2.2. Araç gövdesinde oluşan deformasyon türlerini sıralar.

8

2.4.Kazaya uğramış araçlarda, darbe yönü ve niteliğine göre hasar oluşması muhtemel gövde bölüm ve parçalarını bilir.

10

2.6. Tespit ettiği hasar ve uygunsuzlukların onarım esaslarını bilir,

11

2.7: Gerekli form ve kayıtları doğru şekilde doldurur.

13

3.2. Değiştirilmesi gereken gövde kısım ve parçaları ile bu parçalarla birlikte kullanılacak sarf malzemelerini listeler.

 

 

B2 Gövde Üzerinde Onarım ve Son Kontroller birimi Teorik sınavı

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Başarım Ölçütü

2

1.2.Onarım işlemleri öncesinde araçtan sökülmesi zorunlu sistem ve parçaları sıralar.

3

1.3.Onarım işlemleri için gerekli ölçme işlemlerini bilir,

4

1.4.Onarım işlemleri için uygun ölçme donanımlarını sıralar.

6

1.6.Araçları, düzeltme tezgahlarına bağlamada yardımcı aparatları tanır.

8

2.1. Hasarlı parçaların araçtan sökülmesi için uygun araç, gereç ve aletleri sıralar.

9

2.2. Kesme işlemleri sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini uygular.

17

3.5. Hasarlı parçalarda, hasar düzeyi ve parça gerekliliklerine göre uygun düzeltme yöntemlerini sıralar.

22

4.2. Koruyucu ve yalıtım malzemesi uygulanması gereken yüzeylere ve gerekli malzemeyi uygular.

24

4.4. Parça montajında kullanılan farklı yöntemleri uygular.

26

5.1. Onarımı yapılan ve gövde üzerine takılan parçalarda gerçekleştirilecek kontrol işlem basamaklarını bilir.

28

5.3. Montaj yapılan hareketli parçaları uygun yöntemle kontrol eder.

31

5.6. Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin doldurması gereken belge ve formları doğru şekilde doldurur.

 

 

Performans Sınavları Hakkında Gerekli Bilgiler

 

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. Performans sınavında başarılı olabilmek için performansa dayalı sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini yeterli olarak sergilenmesi ve gerçekleştirilmesi zorunludur.

A1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri birimi:

 

ÖLÇÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

11

4.2: Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen atık ayrıştırma ve bertaraf talimatları  doğrultusunda diğer malzemelerden doğru şekilde ayrıştırır.

15

4.6: Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeyi hazır bulundurur.

16

4.7: İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri doğru şekilde kullanır.

 

A2 Kalite Yönetim Sistemi birimi:

ÖLÇÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

5

2.2: İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri doğru olarak uygular.

7

2.4: Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doğru şekilde doldurur.

 

A3 İş Organizasyonu ve Hazırlık birimi:

ÖLÇÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

3

1.3. Aracın gövdesini gerekli onarım ve değişimler yönünden kontrol eder, hasar ve uygunsuzlukları tespit eder.

4

1.4. Yapılan kontrol sonuçlarına göre sorun ve şikayetleri değerlendirir, ilgili formları doğru şekilde doldurur.

5

1.5. Yapılan kontrol ve tespitler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken tamir ve değişimlerini belirler.

7

1.7. Araç modeli ve teknik özelliklerine göre amirlerine ve müşterilere gerekli alternatif önerileri sunar.

8

1.8. Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını doğru şekilde kullanır.

9

1.9. Kullanılan makine ve donanımı iş bitiminde kaldırır ve uygun şekilde temizler.

13

2.4. Planlı zaman programına uygun çalışır.

15

3.2. Donanımların basit bakım ve temizlik işlemlerini gerekli şekilde gerçekleştirir.

16

3.3. Kullanılacak makine, cihaz ve donanımın çalışma standartları hakkında yeterli bilgi sahibidir.

17

3.4. Kullanılacak makine, cihaz ve donanımın çalışma öncesi hazırlık işlemlerini talimatlara uygun olarak yapar.

18

3.5. Yaptığı kontrollere göre donanımların bakım ve onarım ihtiyaçlarını doğru olarak tespit eder.

 

B1 Muayene ve Hasar Tespiti birimi:

 

ÖLÇÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1

1.1. Aracı taşıma kapasitesi uygun lift vasıtasıyla muayene için gerekli konuma kaldırır.

2

1.2. Araç kaldırma lifti kullanım kuralları ve güvenlik önlemleri hakkında yeterli bilgi sahibidir.

4

1.4. Araç şasi ve iskeleti üzerinde temel hasar ve uygunsuzluk tespiti yapar

5

2.1. Araç gövdesi ve gövde parçalarının el-göz muayenesi tekniklerini yeterli düzeyde bilir.

6

2.2. Araç gövdesinde oluşan deformasyon türlerini sıralar.

7

2.3. Hasarlı parçaları uygun teknikleri kullanarak belirler.

8

2.4.Kazaya uğramış araçlarda, darbe yönü ve niteliğine göre hasar oluşması muhtemel gövde bölüm ve parçalarını bilir.

9

2.5. Hasar olması muhtemel gövde bölüm ve parçalarında gerekli kontrol işlemlerini uygular.

11

2.7: Gerekli form ve kayıtları doğru şekilde doldurur.

12

3.1. Muayene ile, onarılması mümkün olan ve olmayan gövde kısım ve parçalarını doğru şekilde belirler.

13

3.2. Değiştirilmesi gereken gövde kısım ve parçaları ile bu parçalarla birlikte kullanılacak sarf malzemelerini listeler.

14

3.3. Onarılacak kısım ve parçalar üzerinde uygulanacak işlemleri ve işlem sırasını doğru şekilde belirler.

 

B2 Gövde Üzerinde Onarım ve Son Kontroller birimi:

 

 

ÖLÇÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1

1.1.Aracın, onarım işlemleri için nasıl uygun şekilde konumlanacağını bilir.

2

1.2.Onarım işlemleri öncesinde araçtan sökülmesi zorunlu sistem ve parçaları sıralar.

3

1.3.Onarım işlemleri için gerekli ölçme işlemlerini bilir,

4

1.4.Onarım işlemleri için uygun ölçme donanımlarını sıralar.

5

1.5.Onarım yapılacak parça ve bölgelerde gerekli markalama işlemlerini yapar.

6

1.6.Araçları, düzeltme tezgahlarına bağlamada yardımcı aparatları tanır.

7

1.7. Araçları, düzeltme tezgahlarına yardımcı donanım ve aparatlar ile bağlantısının, gerekli emniyet kontrollerini yapar.

8

2.1. Hasarlı parçaların araçtan sökülmesi için uygun araç, gereç ve aletleri sıralar.

9

2.2. Kesme işlemleri sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini uygular.

10

2.3. Hasarlı parçaları uygun kesme cihazları kullanarak yerlerinden söker.

11

2.4. Parçaların kaynak bağlantılarını punta çürütme frezesi kullanarak keser.

12

2.5. Kesme ve ayırma işlemleri sonrasında araç ve parça üzerinde yapılması gerekli çapak alma işlemelerini uygun donanım kullanarak yapar.

13

3.1. Hasarlı parçalar üzerinde gerekli doğrultma ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirir.

14

3.2. Şasi ve iskelet üzerinde hasarlı parçaların montajı için gerekli hazırlık işlemlerini tespit eder.

15

3.3. Şasi ve iskelet üzerinde basit onarım işlemlerini ve gerekli hazırlık işlemlerini gerçekleştirir.

16

3.4. Yırtılma olan parçalara yama ve kaynak ile onarım yapar.

17

3.5. Hasarlı parçalarda, hasar düzeyi ve parça gerekliliklerine göre uygun düzeltme yöntemlerini sıralar.

18

3.6. Hasarlı parçaların yüzeylerini uygun yöntem, alet ve ekipman kullanarak düzeltir.

19

3.7. Kaynak yerlerine ve diğer gerekli kısımlara tesviye, taşlama, zımparalama işlemi uygular.

20

3.8. Onarılacak kısım ve parçaların gerekli bölgelerinde uygulanacak pas koruma tedbirlerini alır.

21

4.1. Konumlarına yerleştirilen parçaların bağlantı ayarlarını ve alıştırma işlemlerini yapar.

22

4.2. Koruyucu ve yalıtım malzemesi uygulanması gereken yüzeylere ve gerekli malzemeyi uygular.

23

4.3. Montaj yapılacak parçalar üzerinde delme, kılavuz çekme, diş açma ve dolgu macunu uygulama işlemlerini yapar.

24

4.4. Parça montajında kullanılan farklı yöntemleri uygular.

25

4.5. Onarım yapılan yüzeylerde yumuşak lehim ile yüzey kusurlarının giderilmesini sağlar.

26

5.1. Onarımı yapılan ve gövde üzerine takılan parçalarda gerçekleştirilecek kontrol işlem basamaklarını bilir.

27

5.2. Montaj yapılan parçaların birleştirme bağlantılarını uygun yöntemlerle kontrol eder.

28

5.3. Montaj yapılan hareketli parçaları uygun yöntemle kontrol eder.

 

Belgelendirme Sınavları konusunda yukarıda verilen sınav içerikleri 14UY0191-4  Kod Numarasına sahip – Otomotiv Gövde Onarımcısı (Rev 00 12.03.2014) ulusal yeterliliğinden alınmıştır.

Belgelendirme hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.universalbelgelendirme.com veya 0 216 540 10 01 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.