19UY0390-3– Motosikletli Kurye (Rev 0 10/04/2019)

Meslek Tanımı: Motosikletli Kurye (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevreye uygun olarak, herhangi bir gönderiyi adrese naklini üstlenen personeldir.

Belgelendirme Kapsamı: herhangi bir gönderiyi adrese naklini üstlenen motosikletli kurye için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Motosikletli kurye (Seviye 3) belgesi almak için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunması gereklidir.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde motosikletli kurye (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Motosikletli Kurye belgesinde hangi birimler var?

Motosikletli Kurye mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Motosikletli kurye belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A2 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Motosikletli Kurye (Seviye 3) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1.5 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, uyulması gereken kuralları açıklar.

BG.2

Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’leri açıklar.

BG.3

Sağlığına ve güvenliğine tehlike oluşturabilecek hava koşullarına göre alınması gereken kişisel önlemleri açıklar.

BG.4

Kendisini ve çevresini etkileyebilecek tehlike, risk ve ramak kala olayları (yola düşen yabancı cisim, şiddetli rüzgar çıkması gibi) açıklar.

BG.5

Trafikte motosikletten kaynaklı olası tehlike ve riskleri sıralar.

BG.6

Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası tehlike ve riskleri ayırt eder.

BG.7

Trafikte motosikletten kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

BG.8

Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

BG.9

İş kazası (trafik kazası gibi) durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.

BG.10

İşletmenin acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar.

BG.11

Çalışma ortamında oluşan atıkların geri dönüşüm için gerekli ayırma yöntemini açıklar.

BG.12

Gürültü ve hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri sıralar.

BG.13

Çalışma bölgesiyle ilgili yol durumu bilgilerini alabileceği kaynakları açıklar.

BG.14

Çalışma bölgesiyle ilgili meteorolojik bilgileri alabileceği kaynakları açıklar.

BG.15

İş planı hazırlamak için gerekli olan öğeleri (yol durumu, meteorolojik durum, kalite gerekleri, performans gibi) sıralar.

BG.16

İş süreçleri ile ilgili raporları (trafik kazası ve benzeri) teknik formatlarına göre tanımlar.

BG.17

Meslekle ilgili ramak kala olayları tanımlar.

BG.18

İş yeri kalite ile ilgili talimat ve planların içeriğini açıklar.

BG.19

Sistem, donanım, alet ve araçların kalite talimatına göre kullanım yöntemini açıklar..

A2: Gönderi Ulaştırma birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş süreçlerinde bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi ve benzeri) tanımlar.

BG.2

Motosiklet lastik kullanım şartlarını listeler.

BG.3

Motosikletli kurye ile taşınabilecek gönderi türlerini ilgili mevzuata göre ayırt eder.

BG.4

Motosikleti trafik kurallarına göre park etme yöntemini açıklar.

BG.5

Taşıma sürecinde hasar görmüş gönderi ile ilgili uygulanacak prosedürü açıklar.

BG.6

Motosiklet temizleme yöntemlerini tanımlar.

BG.7

Motosiklet temizlik malzemelerini sıralar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Gönderi Ulaştırma birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren kasa işlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik (BY)

*BY.1

Motosikleti trafik işaret ve kurallara uygun kullanır.

*BY.2

Çalışma ortamında mevsime göre kişisel koruyucu donanımları talimatlara uygun olarak kullanır.

*BY.3

Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

BY.4

Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır.

BY.5

Hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır.

BY.6

Kullanım dışı kalan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri, tanımlı atık kutularına koyar.

BY.7

Kullandığı motosikletin günlük bakımını yaparak kullanıma hazır duruma getirir.

*BY.8

Aracın mekanik ve elektronik aksamlarının çalışırlık kontrollünü yapar.

BY.9

Kullandığı motosikletin yakıtının yeterli miktarda olup olmadığını kontrol ederek yakıt eksikliğini giderir

BY.10

Meslekle ilgili ekipman, araç-gereçlerin (haberleşme cihazı gibi) ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlığını kontrol eder.

BY.11

Kontrol sonucu tespit ettiği uygunsuzlukları kontrol formuna işler.

*BY.12

Eksik olan ekipman ve malzemeleri ilgili birimden temin eder.

BY.13

Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, P1 ve/veya P2 belgesi) kontrol eder.

*BY.14

Aracın lastiklerinin üzerinde patlak, kesik, balon, olup olmadığını kontrol eder.

BY.15

Sorunlu olan lastiklerdeki sorunun giderilmesini sağlar.

*BY.16

Lastiğin hava basıncını basınç ölçer aleti ile kontrol ederek, lastiğin basıncını kullanım kitapçığında tanımlanmış değere uygun hale getirir.

BY.17

Gönderi iş emrini alır.

BY.18

İş emrini, gönderi türüne, trafik güvenliğini etkileyebilecek hava koşullarına ve uygunluk durumuna göre değerlendirir.

BY.19

Değerlendirme sonucunu iş emrini veren ilgiliye (olumlu ve olumsuz) geri bildirimde bulunur.

BY.20

Gönderi teslim alma adresine ulaşım güzergahını belirler.

BY.21

Trafiğin akışını takip ederek, gönderi teslim alma adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.

*BY.22

Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim alma adresine ulaşımı sağlar.

*BY.23

Kendisine teslim edilen gönderinin, iş emrindeki gönderi olduğunu doğrular.

BY.24

İş emrindeki gönderiden farklı gönderi olması durumunda iş emrini veren ilgiliyi bilgilendirir.

*BY.25

Gönderiyi bulunduğu adresten, iş yeri mevzuatına göre “teslim alma tutanağı” düzenleyerek teslim alır.

BY.26

Gönderiyi muhafaza edecek şekilde motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirir.

BY.27

Gönderinin teslim alınmasıyla ilgili ilgiliye ve/veya ilgili birime bildirimde bulunur.

BY.28

Gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını belirler.

BY.29

Trafiğin akışını ve hava koşullarını takip ederek, gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.

*BY.30

Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim etme adresine ulaşımı sağlar

BY.31

Gönderi teslim adresindeki uygun bir park yerine trafik kurallarına uygun olarak motosikleti park eder.

*BY.32

Motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirdiği gönderiyi düzenlediği “teslim tutanağı” ile alıcıya teslim eder.

BY.33

Gönderinin alıcıya teslim edilmesiyle ilgili işletmeye geri bildirimde bulunur.

BY.34

Aracın altına bakarak herhangi bir yağ/yakıt sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

BY.35

Yağ/yakıt sızdırması durumunda ilgiliye bilgi verir.

*BY.36

Aracın dış yüzeyini plakasının okunurluğunu sağlayacak şekilde uygun temizlik malzemesi ile temizler