6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri

 

1 EK-1
6111 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ MYK BELGE TEŞVİKLERİ

a-6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Kapsamında Verilen Teşvikler İle İlgili Çalışmalar 27 Haziran 2013 tarihinde yapılan İMEİGEP toplantısında 6111 sayılı kanunla getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin teşviklerin kapsamının artırılması amacıyla MYK koordinasyonunda çalışmaların yapılması  kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda MYK, İŞKUR, SGK ve sosyal tarafların içinde bulunduğu çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin teşviklerdeki kısıtlamaların (işe giriş tarihi, yaş, cinsiyet) kaldırılması, tüm Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin teşviklerden yararlanması hedeflenmektedir.
b-Teşvikten Yararlanan Kişiler/ Meslekler MYK, İŞKUR ve SGK işbirliği ile yürütülen çalışmalar esnasında 6111 sayılı torba kanun kapsamında getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin teşvikten yalnızca50’ye yakın Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip vatandaşlarımızın yararlandığı, diğer 67 Ulusal Yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip vatandaşlarımızın sözü edilen 67 mesleğe ilişkin bilgilerin İŞKUR tarafından SGK’ya bildirilmemesi nedeniyle yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır.İŞKUR ve SGK ile koordinasyon sağlanarak belgelendirme yapılan 67 Ulusal Yeterliliğe ilişkin bilgiler SGK sistemine girilmiştir. Bundan sonra teşvikten yararlanmak isteyen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli vatandaşlarımız başvurmaları halinde bu teşvikten yararlanabileceklerdir.
c-İŞKUR, MYK ve SGK Bilgi Sistemleri Üzerinde Teşviklerin Uygulanması
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Vatandaşların/ İşverenlerin herhangi bir başvuru yapmadan bu teşvikten yararlanmaları için MYK, İŞKUR ve SGK arasında bilgi sistemlerinin güvenli veri paylaşımı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmalar neticesinde MYK portalına giriş yapılan belgeli kimselerin teşvikten yararlanması için işveren primlerinin devlet tarafından karşılanması SGK sistemine otomatik olarak düşecektir.

2 6111 Sa yılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Kapsamında Verilen Teşvikler
İlgili koşulların karşılandığı durumda 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.


Teşvikten Yararlanma Koşulları

Bu teşvik 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerlidir

İlgili maddenin yürürlülük tarihinden itibaren işe alınan ve fiilen çalıştırılan; işe
alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında kalmak

Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak Teşvik Süreleri

29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik
Belgesine sahip ise 48 ay süreyle

Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle

Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten
yararlanabilmektedirler.


Mali Koşullar

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait
sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını ya sal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
 


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin İş Yeri Açma Hakkını Elde Etmesi


1 EK-2
MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİPLERİNİN
İŞ YERİ AÇMA HAKKINI ELDE ETMESİ
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler artık kendi işyerlerini açabilecek. Milli Eğitim Bakanlığının, 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre daha önce sadece 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlardan mezun olan kişilere verilen Bağımsız İşyeri Açma Belgesinin bundan sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine de verileceği ifade edilmiştir. Bu değişiklikle mesleki yeterliliğini MYK belgeleriyle ispatlayan kişiler bundan böyle Bağımsız İşyeri Açma Belgesi alarak kendi işyerlerini açabilme hakkı elde etmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi; İşyeri açma belgesi düzenlenmesi

MADDE 71
-
(1) Teknik lise veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının dört yıllık
programlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlar ile Mesleki Yeterlilik Kurumunca tanınan dördüncü ve daha üst seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir.
-
e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir.
 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Zorunlu Olduğu Alanlar Projeler


1 EK -4
MYK MESLEK YETERLİLİK BELGESİNİN ZORUNLU OLDUĞU ALANLAR/ PROJELER
a-Zorunlu Olduğu Alanlar
Yetki Belgeli Usta Çalıştırılması 16.10.2010 tarihinde yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması koşulu aranacağı bilgisi yer almaktadır. Yönetmelikteki ilgili maddeler aşağıda verilmiştir.

Yetki belgeli usta çalıştırılması

MADDE 11–

(1) İnşaatve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur.
(2) İnşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesi 21.9.2006 tarihli ve 5544
sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilir.
(3) Şantiyede yapılacak kontrollerde,ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini ibrazetmekle yükümlüdür.
(4) Mesleklerin standartları ve yeterliliklerine ilişkin hususlar 5544 sayılı Meslekî
Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde düzenlenir.
Ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler
GEÇİCİ MADDE 1–
(1) MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği belirlenen konularda illerde ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilmek üzere,
a) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş
diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi,
b) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş
Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,
c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler,işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan
belgeler,
d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte,inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1.1.2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,yetki belgesi olarak kabul edilir.


(2) EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1.1.2015 tarihine kadar müdürlükveya ilgili idareye başvurulması zorunludur. Bu belgelerden biri ile başvurulması halinde,müdürlük veya ilgili idarece en geç üç iş günü içinde talep sahibi adına EK-3 formu düzenlenir. İlgili idare düzenlediği EK-3 formunun bir örneğini müdürlüğe gönderir.
(3) Müdürlük veya ilgili idare tarafından 1.1.2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici UstalıkYetki Belgesi düzenlenemez. EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1.1.2017 tarihine kadar, inşaat ve tesisat işlerinde yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunadairmüteahhitten alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler 1.1.2015 tarihine kadar ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgeleri haiz olan inşaat ve tesisat işlerindeçalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca birinci fıkrada sayılan ustalık yetki belgeleri istenmez.
 

KOSGEB Tarafından Verilen Belgelendirme Destekleri


1 EK-5
KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN BELGELENDİRME DESTEKLERİ
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP)
6.7.Çalışanına mesleki eğitim aldıran/MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlayan KOBİ’lerin, bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri desteklenecektir tedbiri kapsamında KOSGEB KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasına ve 10.000 TL’ye kadar desteklenmelerine ilişkin bilgilendirme materyallerine aşağıda yer verilmiştir.KOBİler İçin Belgelendirme (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Desteği Programın Amacı ve Gerekçesi:
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil
olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerdenyaygın şekilde faydalanması,KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
Başvuru Şekli: KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu yapmak isteyen KOBİ’ler, KOSGEB internet sitesi e-KOBİbağlantısından (http://destek.kosgeb.gov.tr/) veri tabanına kayıt olmak suretiyle istenen işletme bilgilerinin sisteme girişi ile birlikte kullanıcı adı ve şifre oluşturma işlemlerini gerçekleştirirler.Aynı adresten kayıtlı üye girişi yapan işletmeler bir sonraki ekranda sol üstte karşılarına çıkacak olan Genel Destek Başvurusunu tıklayarak başvuru işlemlerini başlatabilmektedir. Gerekli adımları tamamlayarak ilgili destek birimi başvuru formuna ulaşan işletmeler formun imzalı çıktısını bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine 2 vererek baş
vurularını tamamlarlar. Ayrıca,sistemin kullanım kılavuzuna da http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 adresinden ulaşılabilir.
KOSGEB veri tabanından yaptığınız ve henüz onaylanmamış destek başvurularını günleyebilir, silebilir, ödeme olurunuz ve başvuru formunuzu görüntüleyebilirsiniz.
Başvurusu kabul edilen işletmelerden aynı adresten bir örneğine ulaşılabilecek olan bir taahhütname alınır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih KOSGEB tarafından programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
Programın Süresi:Programın süresi süreyi tamamlayan işletmelerin talebi üzerine kaydının yenilenebilmesi hususu saklı kalmak üzere işletme için 3(üç) yıldır.
Programın Kapsamı ve Başvuru Yapabilecek İşletmeler:KOSGEB Genel Destek Programından yararlanmak isteyen işletmeler için ilk koşul KOSGEB veri tabanında yer almaktır.Program kapsamında 13 adet geri ödemesiz destek bulunmak üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ortak çalışma alanı oluşturan toplam 2 adet destek programı mevcuttur.Bunlar; Eğitim Desteği ile Belgelendirme Desteğidir ve aşağıda ayrıntılandırılacaktır.
Belgelendirme Desteği (Mesleki Yeterlilik Belgesi Desteği)KOSGEB Genel Destek Programı:
MADDE 7 İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem,personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafındanher hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.
Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. Daha önce herhangi bir konuda sistembelgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz.Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz” bilgileri yer almaktadır.