15UY0241-3 / 4 – Elektrik Tesisatçısı (Rev 0 19.12.2015)

Meslek Tanımı:

Elektrik Tesisatçısı İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu ile Elektrik İç Tesisat Uygulaması yapabilme sorumluluğunda bir personeldir

Belgelendirme Amacı:

Bu ulusal yeterliliğin amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun Elektrik Tesisatçısı mesleğinde;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Elektrik Tesisatçısı belgesi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Elektrik Tesisatçısı belgesine sahip olacaksınız.

15UY0241-3 / 4 – Elektrik Tesisatçısı belgesinde hangi birimler var?

Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 mesleğinde aşağıdaki zorunlu meslek birimleri öngörülmektedir;

15UY0241-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

15UY0241-3/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir

Elektrik Tesisatçısı Seviye 4 mesleğinde aşağıdaki zorunlu meslek birimleri öngörülmektedir;

15UY0241-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu

Elektrik Tesisatçısı Seviye 4 mesleğinde aşağıdaki seçmeli meslek birimleri öngörülmektedir;

15UY0241-4/B1 Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama

15UY0241-4/B2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması

B1 ve B2 birimleri seçmeli olup tüm başvurular için birinden veya ikisinden başarılması gereken meslek bileşenleridir.

15UY0241-3 / 4 – Elektrik Tesisatçısı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi 240 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan başarısız sayılır.

15UY0241-4 Elektrik Tesisatçısı Seviye 4 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %80 puandır.

· B1 meslek birimi için 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %80 puandır.

· B2 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %80 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 için 120, B2 için 240 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

· B1 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· B2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %90 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Elektrik Tesisatçısı belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Elektrik tesisat yapımı işlemlerindeki tehlike, tehlike kaynakları ve riskleri, işlere ve koşullarına göre açıklar.

BG.2

Tesisat işlemlerindeki olası İSG tehlikeleri ve risklerine göre, uygun önlemleri açıklar.

BG.3

İşlere ve risklerine özgü KKD’leri açıklar.

BG.4

Yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda çalışma koşullarının özelliğine uygun önlemleri ayırt eder.

BG.5

Kullanılan ekipman ve malzemelerin güvenlik özelliklerini açıklar

BG.6

Acil durum kapsamını açıklar

BG.7

Acil durumlara uygun davranış ve önlemleri ayırt eder.

BG.8

İş kazası durumunda uygulanacak işlemleri açıklar.

BG.9

Elektrik kazalarıyla ilgili temel ilkyardım kurallarını açıklar.

BG.10

Mesleki faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlardaki çevre koruma risklerini ayırt eder.

BG.11

Elektrik tesisat yapımında çıkan atıkların, geri dönüşüm ve bertaraf kurallarını açıklar

BG.12

Binaların zemin ve duvarlarının yapısal inşaat özelliklerini elektriksel tesisat altyapısı açısından açıklar.

BG.13

Elektrik tesisat yapım işlemleri ile inşaat aşamalarını ilişkilendirir.

BG.14

Elektrik tesisat yapım işlemlerinin özellik ve aşamalarına göre kayıt ve formların içeriği ve işlevini açıklar

BG.15

Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin teknolojik özelliklerini açıklar.

BG.16

Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakım ile arıza tespit ve giderme uygulamalarını, teknik talimatlarına göre açıklar

BG.17

Malzemelerin teknik özelliklerini ve miktar olarak projeye ve yasal standartlarına uygunluğunu belirler

BG.18

Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler

A2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler.

BG.2

Şantiye enerji verilmesi için güç ve mesafeye göre uygun kabloları ayırt eder.

BG.3

Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve elektriksel değerleri (watt, kilowatt, amper, kesit, ohm, vb.) tanımlar

BG.4

Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin (anahtar, sayaç, priz, minyatür kesici vb.) anlamlarını tanımlar.

BG.5

Projenin sahaya göre konum ve yönünü açıklar.

BG.6

Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder.

BG.7

İletken kesitlerini, akım değerlerini ve kullanılması gereken malzemeleri açıklar.

BG.8

Projenin mimarisini açıklar.

BG.9

Kabloların kesitleri ve sayısına uygun boruları ayırt eder.

BG.10

Elektrik İç Tesisler yapım mevzuatına göre, anahtar, priz kasaları ve buatların doğru yerleşim ölçülerini açıklar.

BG.11

İşlevlerine göre anahtar çeşitlerini ayırt eder

BG.12

Kabloların kesitleri ve akıma uygun kanalları ayırt eder.

BG.13

Kabloların kesit ve sayısına göre klemens çeşitlerini ayırt eder

BG.14

Yapı giriş (ana kolon) hattı bağlantılarında gevşek bağlantı sorunlarının etki ve risklerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri A2 birimi için 240 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

A2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Çalışma ortamını işlere ve güvenliğe göre inceleyerek yapılacak mekânsal düzenlemeler için uygun yerleri belirler

* BY.2

İş süreçlerinde çalışma alanının özelliği ve risklerine (yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlar) uygun güvenlik donanımları ile ikaz ve yasaklayıcı levhaları alana kurarak/yerleştirerek kullanır

BY.3

Malzeme ve ekipmanları iş düzenine ve güvenliğe uygun şekilde alana yerleştirir.

BY.4

Çalışma alanına güvenliğe ve teknik kurallarına uygun şekilde şantiye elektriği çeker.

*BY.5

Çalışma alanında, iş öncesi enerjiyi keser.

*BY.6

İş sürecinde, işlemlere uygun KKD’leri takar/giyer.

*BY.7

Projeye uygun olarak topraklama ve potansiyel dengeleme tesislerini kurar

*BY.8

Temel betonu içerisine ilgili mevzuatlarda belirlenen ölçülerdeki çelik şeridi yer ve zemine göre yerleştirir

BY.9

Potansiyel dengeleme barası takar.

*BY.10

Topraklama tesisatı ile ilgili tüm bağlantıları yapar.

*BY.11

Topraklama bağlantılarının elle ve gözle uygunluğunu kontrol eder

BY.12

Topraklama elemanlarının korozyona karşı koruma tedbirlerini (bağlantı yerlerini boyama, kaplama, vb.) alır.

BY.13

Alanda kabloların çekileceği boruları yöntemine uygun olarak hazırlar.

BY.14

Projeye ve standartlarına uygun şekilde, kasa ve buatları doğru ölçüde ve terazisinde yerleştirir.

BY.15

Projeye uygun şekilde kablo kanalı güzergâhlarını belirler.

BY.16

Belirlediği güzergahlarda uygun ekipman, malzeme ve aksesuarları kullanarak kablo kanallarını yerleştirerek sabitler

BY.17

Bus-bar sistemini projeye göre uygun güzergâh üzerine monte eder.

BY.18

Kablo çekilecek boru veya kanalların tıkalı olup olmadığını kılavuz ile belirleyerek tıkanıklıkları giderir

*BY.19

Çekilecek kabloların proje ve mevzuata göre renk kodlamasını yapar.

BY.20

Sıva altı kablo çekimlerinde kodlamaya uygun olarak boru içinde kılavuz ile kabloları çeker.

BY.21

Sıva üstü kablo çekimlerinde kodlamaya uygun şekilde kablo kanallarına kabloları yerleştirerek kanalları kapatır.

*BY.22

Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını buatta tespit eder

*BY.23

Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları uygun klemensler aracılığıyla bağlar.

BY.24

Bağlantılar tamamlandığında buatı kapatır.

*BY.25

Panoyu projede tanımlanan uygun yere yöntemine uygun olarak terazisinde monte eder

*BY.26

Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder.

*BY.27

Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye uygun şekilde yapar.

BY.28

Belirlenen güzergâha ve kablo kesitine göre havadan ve/veya yerden, mevzuatına uygun şekilde hattı (bağlantı öncesi) çeker

BY.29

Paratoner düzeneğinin yerleştirileceği yeri projeye göre hazırlar.

BY.30

Paratoner ekipman ve malzemelerini projeye uygun şekilde monte eder.

*BY.31

Doğru malzeme, cihaz ve aksesuarları uygun yerlere monte eder.

*BY.32

Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar.

BY.33

Montajı tamamlanan motor, cihaz ve aksesuarların uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder.

*BY.34

Montajı tamamlanan motor, cihaz ve aksesuarların uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder.

*BY.35

Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri (kontrol kalemi, avometre, vb.) ile kontrol eder

BY.36

Tesisatın cihazlarının çalışırlık durumlarını, kontrol eder.

BY.37

Topraklamanın görünen kısımlarının sağlam bağlanıp bağlanmadığını gözle kontrol eder.

BY.38

Topraklama ölçme ve denemelerini uygun ekipmanlarla yapar.

BY.39

Elektrik dağıtımını sağlayan kabloları, kablo kanallarını ve panoları gözle kontrol ederek uygunsuzlukları belirler

*BY.40

Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını elle, gözle kontrol eder.

*BY.41

Yüklü/yüksüz veya enerjili/enerjisiz ölçümlerini yaparak uygunsuzlukları tespit eder

BY.42

Alanların aydınlatmalarını anahtarların işlevselliğini kontrol ederek denetler.

BY.43

Elektrik tesisatın enerji hatlarını, güvenlik, kumanda sistemlerinin yıpranma durumlarını belirler.

*BY.44

Söküm yapılacak tesisatın enerjisini prosedüre uygun olarak keser

*BY.45

Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar

BY.46

Tesisatın aksesuar ve montaj malzemelerinin sökümünü yapar.

BY.47

Tesisatın kablo ve malzemelerinin tasnif ve markalamasını yapar

*BY.48

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.49

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat[1]ları doğrultusunda yerleştirir

*BY.50

Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.51

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.52

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

15UY0241-4 Elektrik Tesisatçısı Seviye 4 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %80 puandır.

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Tehlike, tehlike kaynağı ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder.

BG.2

Elektrik tesisat yapımı işlemlerindeki tehlike ve riskleri, işlere ve koşullarına göre açıklar

BG.3

Tesisat işlemlerindeki olası İSG risk ve tehlikelerine göre, uygun önlemleri açıklar.

BG.4

İşlere ve risklerine özgü KKD’leri açıklar.

BG.5

Yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda çalışma koşullarının özelliğine uygun önlemleri ayırt eder

BG.6

Kullanılan ekipman ve malzemelerin güvenlik özelliklerini açıklar

BG.7

Acil durum kapsamını açıklar

BG.8

Acil durum planlamalarının içeriği ve gerekçelerini açıklar.

BG.9

Acil durumlara uygun davranış ve önlemleri ayırt eder

BG.10

İş kazası durumunda uygulanacak işlemleri açıklar

BG.11

Elektrik kazalarıyla ilgili temel ilkyardım kurallarını açıklar

BG.12

Mesleki faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlardaki çevre koruma risklerini ayırt eder

BG.13

Elektrik tesisat yapımından çıkan atıkların, geri dönüşüm ve bertaraf kurallarını açıklar

BG.14

Binaların zemin ve duvarlarının yapısal inşaat özelliklerini elektriksel tesisat altyapısı açısından açıklar.

BG.15

Elektrik tesisat yapımı işlemleri ile inşaat aşamalarını ilişkilendirir.

BG.16

İnşaatlarda elektrik tesisat yapımı ile ilgili izin ve onay prosedürlerini açıklar.

BG.17

Elektrik tesisat yapımı işlemlerinde inşaat projesinin kapsamına göre, ekip ihtiyacı ve ekip organizasyonu akışını belirler

BG.18

Elektrik tesisat yapımı işlemlerinin özellik ve aşamalarına göre rapor, kayıt ve formların içeriği ve işlevini açıklar.

BG.19

Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin teknolojik özelliklerini açıklar.

BG.20

Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakım uygulamaları ile ilgili prosedürleri, teknik talimatlarına göre açıklar.

BG.21

Projeye göre kablo, boru, aksesuar, montaj malzemeleri vb. ihtiyaçları kalemler halinde listeler.

BG.22

Malzemelerin teknik özelliklerini ve miktar olarak projeye ve yasal standartlarına uygunluğunu belirler

BG.23

Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler.

B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama seçmeli birimi teorik sınavı

B1 Seçmeli meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %80 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve elektriksel değerleri (wat, kilowat, amper, kesit, ohm, vb.) tanımlar

BG.2

Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin (anahtar, sayaç, priz gibi ilgili unsurlar, vb.) anlamlarını tanımlar.

BG.3

Projenin sahaya göre konum ve yönünü belirler.

BG.4

Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder.

BG.5

İletken kesitlerini, akım değerlerini ve kullanılması gereken malzemeleri açıklar.

BG.6

Projenin mimarisini açıklar.

BG.7

İç tesisat projelendirmesi ile ilgili standart ve yönetmelikleri açıklar.

BG.8

Hazırlanacak proje ile ilgili mimari projenin, bina birimlerinin elektriksel kullanım ihtiyaçlarını ve bina fiziki özelliklerini (yapısal, vaziyet, vb.) tespit eder.

BG.9

İhtiyaçlara ve bina özelliklerine göre, projede hatların, prizlerin, anahtarların, buatların, vb. yerlerini belirler

BG.10

Mimari projeye ve ölçümlere göre ölçeklendirme değerini tespit eder.

B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması seçmeli birimi teorik sınavı

B2 Seçmeli meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %80 puandır.

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler.

BG.2

Şantiye enerji verilmesi için güç ve mesafeye göre uygun kabloları ayırt eder.

BG.3

Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakım ile arıza tespit ve giderme uygulamalarını teknik talimatlarına göre açıklar.

BG.4

Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve elektriksel değerleri (watt, kilowatt, amper, kesit, ohm, vb.) tanımlar

BG.5

Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin (anahtar, sayaç, priz, minyatür kesici vb.) anlamlarını tanımlar.

BG.6

Tesisat projesinin sahaya göre konum ve yönünü açıklar.

BG.7

Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder.

BG.8

İletken kesitlerini, akım değerlerini ve kullanılması gereken malzemeleri açıklar.

BG.9

Projenin mimarisini açıklar.

BG.10

Kabloların kesitleri ve sayısına uygun boruları ayırt eder.

BG.11

Elektrik İç Tesisler yapım mevzuatına göre, anahtar, priz kasaları ve buatların doğru yerleşim ölçülerini açıklar.

BG.12

İşlevlerine göre anahtar çeşitlerini ayırt eder

BG.13

Kabloların kesitleri ve akıma uygun kanalları ayırt eder.

BG.14

Kabloların kesit ve sayısına göre klemens çeşitlerini ayırt eder

BG.15

Projenin ortaya koyduğu ihtiyaçlara ve mevzuatın belirlediği kurallara göre, ölçüm ve dağıtım panolarının teknik özelliklerini belirler.

BG.16

Yapı giriş (ana kolon) hattı bağlantılarında gevşek bağlantı sorunlarının etki ve risklerini açıklar.

BG.17

Ölçüm cihaz ve aletlerinin teknik özelliklerini açıklar.

BG.18

Ölçüm cihaz ve aletlerinin kullanım yerlerini ve konumlarını ayırt eder

BG.19

Ölçüm değerlerinin uygunsuzluklarına göre olası tesisat sorunlarını ayırt eder.

BG.20

Kaçak akım rölesinin işlevini açıklar

BG.21

Tesislerdeki kompanzasyon sisteminin işlevi ve ölçümleme yöntemlerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri B1 birimi için 100, B2 birimi için 240 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama seçmeli birimi performans sınavı

B1 Seçmeli meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Seçmeli birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde belirtilen hesaplamaları (güç, aydınlatma, topraklama, kesit, akım kontrolü, gerilim düşümü, kompanzasyon, paratoner, vb) yapar.

* BY.2

Tesisatın mimariye göre; detay resim ve çizimlerini elle veya dijital ortamda ilgili elektriksel yönetmeliklere uygun şekilde yapar.

BY.3

Yaptığı çizimler ve hesaplamalara ilişkin tablo ve cetvelleri oluşturur.

BY.4

Çizilen proje kapsamına göre tesisatın malzeme listesini çıkarır.

*BY.5

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.6

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.7

Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.8

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.9

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular

B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması birimi performans sınavı

B2 Seçmeli meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Seçmeli birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Çalışma ortamını işlere ve güvenliğe göre inceleyerek yapılacak mekânsal düzenlemeler için uygun yerleri belirler

* BY.2

Belirlediği yerlerde iskele, merdiven kurma gibi işe ve güvenliğe uygun düzenlemeleri yapar.

BY.3

Malzeme ve ekipmanı güvenliğe uygun olarak seçer.

BY.4

Malzeme ve ekipmanları iş düzenine ve güvenliğe uygun şekilde alana yerleştirir.

BY.5

Çalışma alanına güvenliğe ve teknik kurallarına uygun şekilde şantiye elektriği çeker.

*BY.6

Çalışma alanında, iş öncesi enerjiyi keser.

*BY.7

İş sürecinde, işlemlere uygun KKD’leri takar/giyer.

*BY.8

Çalışma alanına uygun uyarı, ikaz ve yasaklayıcı levhaları seçerek alana yerleştirir.

*BY.9

İş süreçlerinde çalışma alanının özelliği ve risklerine (yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlar) uygun güvenlik donanımlarını alana kurarak/yerleştirerek kullanır

*BY.10

Projeye ve/veya Topraklama Yönetmeliğine uygun yeri (gerektiğinde ölçüm de yaparak) tespit eder.

*BY.11

Projeye uygun olarak topraklama ve potansiyel dengeleme tesislerini kurar

*BY.12

Temel betonu içerisine ilgili mevzuatlarda belirlenen ölçülerdeki çelik şeridi yer ve zemine göre yerleştirir

BY.13

Potansiyel dengeleme barası takar.

*BY.14

Topraklama tesisatı ile ilgili tüm bağlantıları yapar.

*BY.15

Topraklama bağlantılarının elle ve gözle uygunluğunu kontrol eder

BY.16

Topraklama elemanlarının korozyona karşı koruma tedbirlerini (bağlantı yerlerini boyama, kaplama, vb.) alır.

BY.17

Topraklama tesisatının direnç ölçümlerini yaparak Projeye uygunluğunu belirler.

BY.18

Alanda kabloların çekileceği boruları yöntemine uygun olarak hazırlar.

BY.19

Projeye ve standartlarına uygun şekilde, kasa ve buatları doğru ölçüde ve terazisinde yerleştirir.

BY.20

Projeye uygun şekilde kablo kanalı güzergâhlarını belirler.

BY.21

Belirlediği güzergahlarda uygun ekipman, malzeme ve aksesuarları kullanarak kablo kanallarını yerleştirerek sabitler

BY.22

Bus-bar sistemini projeye göre uygun güzergâh üzerine monte eder.

BY.23

Kablo çekilecek boru veya kanalların tıkalı olup olmadığını kılavuz ile belirleyerek tıkanıklıkları giderir

*BY.24

Çekilecek kabloların proje ve mevzuata göre renk kodlamasını yapar.

*BY.25

Sıva altı kablo çekimlerinde kodlamaya uygun olarak boru içinde kılavuz ile kabloları çeker.

BY.26

Sıva üstü kablo çekimlerinde kodlamaya uygun şekilde kablo kanallarına kabloları yerleştirerek kanalları kapatır.

*BY.27

Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını buatta tespit eder

*BY.28

Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları uygun klemensler aracılığıyla bağlar.

BY.29

Bağlantılar tamamlandığında buatı kapatır.

*BY.30

Panoyu projede tanımlanan uygun yere yöntemine uygun olarak terazisinde monte eder

*BY.31

Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder.

*BY.32

Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye uygun şekilde yapar.

BY.33

Paratoner düzeneğinin yerleştirileceği yeri projeye göre hazırlar.

BY.34

Paratoner ekipman ve malzemelerini projeye uygun şekilde monte eder.

BY.35

Ana kolon hattından uygulama alanına enerji aktarmak için çekilecek yapı giriş hattının güzergâhını ve şartlarını, ana hattın yerine ve projeye göre tespit eder.

BY.36

Yaptığı tespite ve kablo kesitine göre havadan ve/veya yerden, mevzuatına uygun şekilde hattı (bağlantı öncesi) çeker.

*BY.37

Tesisat yapımı malzemelerinden projeye göre doğru yere doğru malzemeyi seçer.

*BY.38

Malzeme, cihaz ve aksesuarları uygun yerlere monte eder

*BY.39

Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar.

BY.40

Montajı tamamlanan motor, cihaz ve aksesuarların uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder.

*BY.41

Kurulumu tamamlanan tesisata teknik prosedürüne uygun olarak kademeli şekilde enerji verir.

*BY.42

Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri (kontrol kalemi, avometre, vb.) ile kontrol eder

*BY.43

Tesisatın gerilim, topraklama ve akım ölçümlerini uygun ölçü aletleri ile yaparak doğru değerlerde olup olmadığını kontrol eder

BY.44

Tesisatın cihazlarının çalışırlık durumlarını, tekniğine göre test eder.

BY.45

Topraklamanın görünen kısımlarının sağlam bağlanıp bağlanmadığını gözle kontrol eder.

BY.46

Topraklamanın direnç değerini uygun ölçüm aletiyle (meger, vb.) ölçer.

*BY.47

Tesisatın cihazlarının çalışırlık durumlarını, kontrol eder.

BY.48

Elektrik dağıtımını sağlayan kabloları, kablo kanallarını ve panoları gözle kontrol ederek uygunsuzlukları belirler

*BY.49

Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını elle, gözle ve megerle ölçerek kontrol eder.

*BY.50

Yüklü/yüksüz veya enerjili/enerjisiz ölçümlerini yaparak uygunsuzlukları tespit eder

BY.51

Alanların aydınlatmalarını anahtarların işlevselliğini kontrol ederek denetler.

BY.52

Elektrik tesisatın enerji hatlarını, güvenlik, kumanda sistemlerinin yıpranma durumlarını belirler.

*BY.53

Söküm yapılacak tesisatın enerjisini prosedüre uygun olarak keser

*BY.54

Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar

BY.55

Tesisatın aksesuar ve montaj malzemelerinin sökümünü yapar.

BY.56

Tesisatın kablo ve malzemelerinin tasnif ve markalamasını yapar

*BY.57

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.58

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir

*BY.59

Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar

*BY.60

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.61

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.