KOD: 11UY0014-3
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak,
alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden
birini elle ve/veya yarı mekanize donanım kullanarak
gerçekleştiren iş talimatlarına göre kaynak işlerini yapan nitelikli
kişidir.


Tecrübe Ön şartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Ön şartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Ön şartı: Kurs ön şartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi: Sınav parçasının kaynak yapıldığı
tarihten itibaren 2 yıldır. Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın
işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve
aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık
bir süre için geçerlidir.
1. Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde
sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun
olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.
2. Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği
teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,
3. Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak
özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi
birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilir.


Başarı Notu: Zorunlu birimler için çoktan seçmeli 10 soru sorulur,
başarı notu en az %50 olmalıdır. Seçmeli birimler için çoktan
seçmeli 10 soru sorulur, başarı notu en az %50 olmalıdır.


Uygulama sınavında kaynakçı, EN-ISO-15609-1’e göre hazırlanmış
bir WPS’ e (Taslak kaynak prosedür şartnamesi) veya WPS’ ye (Kaynak
prosedür şartnamesi) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik
sınava tabi tutulur.TS EN ISO 9606-2 standardı 6.3 bölümündeki
şartlar uygulanır. TS EN ISO 10042+AC’ye göre, sınav parçasındaki
aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve
yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar
için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğme deneyi
sonucunda herhangi bir yönde 3mm den daha büyük bir çatlak
olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında
görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan
kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz
ardı edilir. Kaynakçının sınav parçasındaki kusurları izin verilen azami
değerleri geçtiği belirlenirse, kaynakçının yeterliliği onaylanmaz:
Tahribatsız muayene için ilgili kabul kriterleri uygulanır. Belirtilen
prosedürler tüm tahribatlı deneyler ve tahribatsız muayeneler
için kullanılır. Sınav parçası bu standartların şartlarını karşılamakta
başarısız kalıyorsa kaynakçıya yeterlilik sınavı tekrar yapılır.
Başarısızlığın, kaynakçının beceri eksikliğinden değil, metalurjik
veya diğer dış etkenlere dayandığı tespit edilirse, yeni sınav
malzemesinin ve/veya yeni sınav şartlarının kalite ve bütünlüğünü
değerlendirmek üzere ilave bir sınav yapılır. Teorik ve Uygulama
sınavının her ikisinde de başarılı olma şartı aranır.


Seçmeli Birimler:
• 11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-
Alüminyum (131)


• 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)
-Alüminyum (141)


Başvuru İçin Gerekenler : Kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf
ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu;
0216 446 76 04 nolu faks numarasına gönderebilir veya
bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta
atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.