KOD: 11UY0033-3
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin
önlemleri alarak, çelik boru kaynağı yapan, devreye
alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve
güvenliği sağlayabilen nitelikli kişidir.


Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Önşartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi: Kaynakçının yayınlanan
yeterlilik sınavı belgesi, 2 yıl geçerlidir. Kaynakçı
yeterliliğinin geçerliliği, sınav parçasının/parçalarının
kaynak edildiği tarihte başlar. Bu, kaynak koordinatörü
veya çalışanın sorumlu olduğu personelin kaynakçının
ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını tasdik etmesi
şartıyla geçerlidir. Bu her altı ayda bir tasdik edilmelidir.
Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/
koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması
ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi
halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.
a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde
sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha
uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.
b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının
gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu
olmalıdır,
c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol
açacak özel bir neden olmamalıdır.Eğer bu koşulların
herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilir.
Kaynakçının 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam
ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını
gösterir kanıt sunması gerekir. Bu standarda göre
kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan
kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde
uzatılabilir. Mevcut belgelendirmenin uzatılmasından
önce Madde 9.2’deki şartların karşılanması ve aşağıdaki
koşulların doğrulanması gerekir:
a) Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve
kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan
WPS’ leri tanımlar
b) Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt,
hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik
muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak
üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya
eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre
ile saklanmalıdır.
c) Kaynaklar Madde 7’de belirtildiği şekilde kusurlar için
yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.
d) Madde 9.3 b)’de söz edilen muayene sonuçları,
kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav
koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.


Başarı Notu: Zorunlu birimler için çoktan seçmeli 10
soru sorulur, başarı notu en az %50 olmalıdır.


Seçmeli birimler için çoktan seçmeli 10 soru sorulur,
başarı notu en az %50 olmalıdır.


İlave öğrenme çıktıları için 20 soru sorulur, başarı notu
en az %70 olmalıdır.


Uygulama sınavında standartta belirtilen sınav parçaları
üzerinde uygulama yaptırılır. TS EN ISO 9606-1 standardı
5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik
kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav
yapılır. Kaynak yaparken adayın performansı ve kaynak
yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 standardı 6.4’e
göre muayene edilir ve değerlendirilir.


EN ISO 5817’ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak
metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet
ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi,
diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa
yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.
Uygulama sınavının süresi imalat şartları altında
kullanılan süreye karşılık gelmelidir


Seçmeli Birimler :
• 11UY0010-3/B1 111 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI
• 11UY0010-3/B6 135 METAL-ARK AKTİF GAZ
KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI)
• 11UY0010-3/B8 141 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK
KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI)


Başvuru İçin Gerekenler : Kimlik fotokopisi, 2 adet
fotoğraf ve sitemizden indirilerek dolduracağınız
başvuru formu’nu; 0216 446 76 04 nolu faks numarasına
gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com
adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza
bildirilecektir.