12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.02 12/09/2018 )

Meslek Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemelere şekil verme ve iş sonrası işlemleri yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) belgesine sahip olacaksınız.

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) belgesinde hangi birimler var?

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

· 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

· 12UY0087-4/B1 Abkant Pres

· 12UY0087-4/B3 Pres

A1 birimi zorunlu olup; B1, B3 seçmeli birimlerinden aday tarafından seçilen birim ya da birimlerin tamamı başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B3 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 birimi için 20 dakika ve B3 birimi için 45 dakikadır. Tüm meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.21

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  • B1: Abkant Pres

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Imalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Büküm sırasını, açınım ölçülerinin doğruluğunu sağlayacak şekilde nasıl yapılacağını açıklar.

BG.4

Malzemenin işlenmeye uygunluk açısından kontrolünde dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.5

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.6

Sistemdeki sızdırmazlık kontrollerini nasıl yapacağını açıklar.

BG.7

Sistemdeki yağ seviye kontrollerini nasıl yapacağını açıklar.

BG.8

Makine ve aparatların çalışma ayarlarını malzemenin cins ve kalınlığına göre yapılma şekillerini açıklar.

BG.9

Kesilen parçaların imalat resmine uygunluğunun nasıl kontrol edileceğini açıklar.

  • B3: Pres

B3 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İmalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Malzemenin kesime uygunluk açısından kontrolünde dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.4

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.5

Makine ve aparatların çalışma ayarlarını malzemenin cins ve kalınlığına göre yapılma şekillerini açıklar.

BG.6

Kurs boyu ayarının yapılmasını açıklar.

BG.7

Boşta çalışma kontrolünü açıklar.

BG.8

Düzgün presleme ile ilgili parametreleri açıklar.

BG.9

Presleme esnasında gerçekleşebilecek muhtemel arızaları açıklar.

BG.10

Üretilen parçaların imalat resmine uygunluğunun kontrol edilme kriterlerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 birimi için 20 dakika ve B3 birimi için 45 dakikadır.

B1: Abkant Pres

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.2

Bükülecek malzemenin büküm öncesi fiziki kontrolünü yapar.

*BY.3

Malzeme kalınlığı ve bükme açısına uygun olarak alt kalıbı seçer.

*BY.4

Bükme açısı ve köşe yarıçapına bağlı olarak uygun üst kalıbı seçer.

*BY.5

Dayama ayarlarını yapar.

*BY.6

İmalat resmine göre büküm ölçülerini CNC/NC kontrol panelinden girer veya elle(manuel) ayarlar.

*BY.7

Bükülecek malzemeyi, dayamaların referans noktalarına uygun olarak yerleştirir.

*BY.8

İlk büküm işlemini yapar.

*BY.9

İmalat resmine göre ilk büküm kontrollerini yaparak gerektiğinde büküm parametrelerini düzeltir.

*BY.10

İmalat resmine göre büküm işlemini yapar.

*BY.11

Bükülen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

BY.12

İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.

*BY.13

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.14

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.15

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B3: Pres

B3 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

BY.2

İşlenecek malzemenin iş öncesi fiziki kontrolünü yapar.

*BY.3

Metal levha şekillendirme kalıplarını tezgâha bağlar.

*BY.4

Kalıp yüksekliği ve parça kalınlığına göre kurs boyu ayarını yapar.

*BY.5

Presi boşta çalıştırarak ayarlarını ve kalıp bağlantılarını kontrol eder.

BY.6

Çapak, talaş, atık sac toplama kaplarının pozisyonunu ayarlar.

*BY.7

İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.

*BY.8

El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.

*BY.9

Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

*BY.10

Metal levha şekillendirme kalıplarının tezgâhtan söker. .

BY.11

İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.

*BY.12

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.13

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.14

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.