15UY0205-3 – Köprülü Vinç Operatörü (Rev 0 04.03.2015)

Meslek Tanımı: Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevreye uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir firmanın köprülü vinç operatörlüğü sorumluluğunu üstlenen personeldir.

Belgelendirme Kapsamı: Ticari olarak tescil edilmiş bir firmanın köprülü vinç operatörü sorumluluğunu üstlenen köprülü vinç operatörü için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) belgesi almak için Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Köprülü Vinç Operatörü belgesinde hangi birimler var?

Köprülü Vinç Operatörü mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

A1, A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Köprülü Vinç Operatörü belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A2 meslek birimi için 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1.5 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İSG ile ilgili tanımları ve kuralları ifade eder.

BG.2

Elleçleme işlemleri sırasında köprülü vincin kullanılması, bakımı ve sapanlama işlemlerine yönelik İSG kurallarını açıklar.

BG.3

Elleçleme işlemine uygun uyarı işaret ve levhaları talimatlara göre yerleştirir.

BG.4

Elleçleme işlemlerindeki riskleri tanır.

BG.5

Çevrenin ve elleçleme işlemlerinin güvenliğini etkileyecek riskleri sıralar.

BG.6

İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkan acil durumlarda uygulayacağı kuralları sıralar.

BG.7

Acil durumlarda işletmenin acil çıkış kurallarını ve vinci emniyete alma prosedürlerini açıklar.

BG.8

Çevre koruma kurallarını ifade eder.

BG.9

Çevreye tehlike riski oluşturan madde/kimyasalların elleçleme yöntemlerini açıklar.

BG.10

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde/kimyasalların güvenli bir şekilde elleçleme işlemlerinde bilgi sahibidir.

BG.11

Elleçleme işlemlerinin kalitesini kontrol altında tutar.

BG.12

Kaldırma ataşman ve ekipmanlarının düzen ve istif ya da depolanma metotlarını açıklar.

BG.13

İşlemle ilgili kalite ve hata formlarını doldurur.

BG.14

Elleçleme sırasında ortaya çıkan hata ve arızaların belirlenmesi ve ortadan kaldırılma yöntemlerini açıklar.

A2: Köprülü Vinçle Elleçleme birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Yük ve elleçleme alanı özellikleri ve tehlikelerini bilir.

BG.2

Elleçleme alanı özelliklerine göre ekipman ve araç gereçlerin düzenini açıklar

BG.3

Elleçleme alanında yük, engel ve diğer kısıtlara göre iyileştirmenin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.4

Elleçleme işleminde kullanılan vinç, ataşman, ekipman ve yardımcı malzemeleri tanır.

BG.5

Köprülü vinç, ataşman ve ekipmanlarının temizlik ve kontrol yöntemlerini sıralar.

BG.6

Elleçleme, taşıma ve sabitleme ile ilgili mesleki terimleri açıklar.

BG.7

Yüke uygun sapan, halat, zincir ve kaldırma araçlarını açıklar.

BG.8

Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini mukayese eder

BG.9

Halat, zincir ve sapanların uzama, kopma, yırtılma, ezilme hesap ve kontrol yöntemlerini açıklar.

BG.10

Yasal mevzuata göre halat, zincir ve sapanların durumlarını kontrol ederek karşılaştırır.

BG.11

Köprülü vinç, ataşman ve ekipmanlarının periyodik bakım aralıklarını açıklar.

BG.12

Kaldırma halat ve sapanlama elamanlarının yasal güvenlik ve uygunluk sınırlarını açıklar.

BG.13

Kaldırma halat ve sapanlama elemanlarının kontrol ve bakım yöntemlerini sıralar.

BG.14

Köprülü vinç hareket, sınırlayıcı ve güvenlik elemanlarının kontrolünün nasıl olacağını açıklar.

BG.15

Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini tanır.

BG.16

Kaldırma ataşmanlarının yük için güvenli, dengeli ve uygun olup olmadığını açıklar.

BG.17

Kaldırma ataşmanlarının kontrol ve bakım metotlarını bilir.

BG.18

Köprülü vinç periyodik bakım noktalarını açıklar.

BG.19

Boyutsal ölçü aletlerini ve kullanımını bilir.

BG.20

Sapan, halat ve kaldırma araçlarının depolanmasını bilir.

BG.21

Sapan, halat ve kaldırma araçlarının düzenlemesini bilir.

BG.22

Köprülü vinç bakım noktaları ve bölgelerini sıralar.

BG.23

Yaptığı işle ilgili formları doldurur, ilgilileri ve amirleri bilgilendirir.

BG.24

Bakım ve kontrol işlemlerini kayıt altına alır.

BG.25

Elleçleme sahasının fiziki yapısı ve insan yoğunluğunun uygun olup olmadığını açıklar.

BG.26

Taşıma rotasını yük çeşit, ebadına ve/veya yükleme aracına göre ölçerek kontrol eder.

BG.27

Köprülü vinç hareket sınır limitleri içerisinde emniyetli rota ve güzergah belirlemeyi bilir.

BG.28

Kumanda ünitesindeki butonların/levyelerin fonksiyonlarını bilir.

BG.29

Sapancı ve işaretçi ile işaret ve iletişim araçlarını ve yöntemlerini bilir.

BG.30

Sapancı, işaretçi ve diğer operatörle senkron ve güvenli çalışma prosedürlerini açıklar.

BG.31

Yük ağırlık merkezi hesaplarını yapar/tablolardan okur

BG.32

Sapanlama teknik ve yöntemlerini bilir.

BG.33

Sapanlama halat ve elemanlarını tanır.

BG.34

Yüke göre halat ve sapanların yırtılma ya da kopmalara karşı alınacak önlemlerini sıralar.

BG.35

Halat ve yük emniyeti için sapanların kaldırma açısını açıklar.

BG.36

Yük ve elleçleme alanı özelliğine göre taşıma hızı ve hareketlerini bilir.

BG.37

Yük özelliğine göre salınım ve dengeyi bozmadan frenleme tekniklerini ve yöntemlerini açıklar.

BG.38

Kayma ya da düşmeyi önleyici yardımcı ekipman ve malzemeleri tanır.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Köprülü Vinçle Elleçleme birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren kasa işlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik (BY)

*BY.1

Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.

BY.2

Elleçleme işlemlerinde çevre koruma tedbirlerine uygun çalışır.

BY.3

Elleçleme işlemlerinin kalitesini kontrol altında tutar.

BY.4

Elleçleme sahasında kaldırma ataşmanları ve ekipmanlarının özelliklerine göre düzen ve depolanmasını yapar.

*BY.5

Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.

*BY.6

Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.

BY.7

Köprülü vinç, ataşman ya da ekipmanlarını yük çeşit, ebat, ağırlık ve özelliğine göre hazırlar.

BY.8

Elleçleme sahasını temizlik ve düzen durumunu kaldırma taşıma işlemlerine kısıt oluşturmaması için kontrol ederek gereken düzenlemeleri yapar.

BY.9

Elleçleme sahasını iş bitiminde kontrol ederek çalışmaya hazır halde bırakır.

*BY.10

Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.

BY.11

Köprülü vinç halatlarının tambur, makara düzeneğine sarım durumunu kontrol eder.

*BY.12

Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.

*BY.13

Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.

*BY.14

Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.

BY.15

Köprülü vinci periyodik aralıklarda sınır noktalara hareket ettirerek ve aşırı yükle sensör ve sınırlayıcıları kontrol eder.

BY.16

Yük ağırlık, özellik ve ebatlarına göre kaldırma ataşmanı kontrol eder/belirler.

BY.17

Yüke göre kaldırma ataşmanlarının denge ve uygunluk durumunu kontrol eder.

BY.18

Halat, zincir ve sapanlardaki deformasyonu ölçü aletleri ile kontrol ederek kayıt altına alır.

*BY.19

Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.

BY.20

Talimatlarda yer alan köprülü vinç ve ekipmanlarının bakımlarını yapar.

BY.21

Periyodik bakım, muayene ve kontrol kayıt altına alır.

BY.22

Elleçleme sahasının yük taşıma, kaldırma ve istifleme için düzen, temizlik ve fiziki kontrollerini yapar.

BY.23

Elleçleme sahası ve güzergahına göre taşıma rotasını belirler/belirlenen rotayı kontrol eder.

*BY.24

Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.

BY.25

Yük ağırlık merkezi ve sapanlama noktalarını belirler/sapanlama noktalarını onaylar.

BY.26

Yük özelliğine göre halat ya da sapanlarda deformasyon oluşturacaksa uygun araç gereçle önlem alır.

BY.27

Yük ağırlık, ebat, çeşit ve taşıma alanının fiziki şartlarına göre sapanlama elemanlarını belirler.

BY.28

Köprülü vinci (kanca/ataşmanını) çeşitli yönlerde hareket ettirerek yüke göre seri ve hızlı bir şekilde konumlandırır.

*BY.29

Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.

BY.30

Sapanlamanın taşıma sahasının kısıtlarına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

BY.31

Köprülü vinci yüke göre uygun yüksekliğe indirerek kanca/kaldırma ataşmanı sapan bağlantısını yapar.

BY.32

Köprülü vinç ataşman çeşidine göre yükü kavrar/manyetizmayı çalıştırır.

*BY.33

Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.

*BY.34

Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.

*BY.35

Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar

*BY.36

Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.

*BY.37

Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.

*BY.38

Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.

*BY.39

Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.

*BY.40

Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.

*BY.41

Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır

*BY.42

Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.